Lagar för utgivning

Lagar för utgivning

– Vilka de viktigaste lagarna för kulturtidskrifter?

Som svensk kulturtidskrift måste man självklart följa alla svenska lagar. Grundläggande för alla medier är Tryckfrihetsförordningen (SFS 1949:105), som är den grundlag som gör det möjligt för svenska medborgare att fritt ge ut skrifter, böcker och tidningar. Andra lagar av vikt är t.ex. Upphovsrättslagen (SFS 1960:729), Kulturtidskriftsstödslagen (SFS 1993:567) m.fl.

 

– Vad menas med periodisk skrift?

En periodisk skrift är en tidning, tidskrift eller annan tryckt skrift som under en bestämd titel kommer ut med minst fyra nummer per år.

 

– Vad är ett utgivningsbevis?

Ett utgivningsbevis är dokument med uppgifter om en periodisk skrifts titel, utgivningsort och utgivningsplan, dessutom ska det på utgivningsbeviset framgå vem som är ägare respektive ansvarig utgivare av skriften. Patent- och registreringsverket (PRV) är den myndighet som utfärdar utgivningsbevis för tidningar, tidskrifter och andra tryckta periodiska skrifter. Kostnaden är 2000 kronor och ska betalas in i samband med ansökan. Det är tidskriftens ägare som ska ansöka om utgivningsbevis. På PRVs hemsida finns mer information samt anmälningsblanketter.

Nättidskrifter kan få ett utgviningsbevis hos Radio- och TV-verket (RTVV). Det kostar lika mycket som för en tryckt skrift. På RTVVs hemsida finns mer information samt anmälningsblanketter .

 

– Måste man ha ett utgivningsbevis?

Ja, enligt Tryckfrihetsförordningen måste varje periodisk skrift ha ett utgivningsbevis innan man utkommer med sitt första nummer. Dessutom måste man ett utgivningsbevis för att få skicka sin tidskrift som Posttidning.

 

– Vem ska vara utgivare respektive ägare av tidskriften?

En tidskrifts ansvarige utgivare måste vara en fysisk person, ha hemvist (fast bostad) i Sverige, vara myndig, inte stå under förvaltare och inte vara försatt i konkurs. (Personbevis samt bevis om att utgivaren inte står under förmyndarskap ska bifogas ansökan om utgivningsbevis.)

En tidskrift kan ägas av svensk medborgare eller svensk juridisk person (även utländsk medborgare med hemvist i landet kan vara ägare). (För ekonomiska föreningar m.fl. ska registreringsbevis utvisande firmateckningsrätt bifogas, och för ideella föreningar ska stadgar och protokoll bifogas ansökan om utgivningsbevis.)

 

– Vad är ett ISSN-nummer?

ISSN-nummer är ett internationellt standardnummersystem som ska underlätta identifieringen av seriella publikationer. I Sverige är det ISSN Sverige på Kungliga Biblioteket (KB) som har hand om ISSN-verksamheten. Då ISSN-numret representerar titeln måste man ansöka om nytt nummer om tidskriften byter namn. ISSN-numret bör man ha på en väl synlig plats, t.ex. tidskriftens övre högra hörn på omslagets framsida eller i tidskriftens redaktionsruta.

 

– Hur får man ett ISSN-nummer?

Mer information om ISSN-nummer och hur man erhåller sitt åttasiffriga ISSN-nummer får man genom att kontakta ISSN Sverige på KB (e-post issn@kb.se, telefon 08-463 42 09, fax 08-463 42 28). Det finns även ett formulär att fylla i direkt på deras hemsida. Ett ISSN-nummer erhåller man utan någon kostnad.