Verksamhet

FSK:s verksamhet

Föreningen för Sveriges kulturtidskrifter har som främsta syfte att vara en gemensam röst för Sveriges kulturtidskrifter. Dessa tidskrifter är en viktig del av det demokratiska samtalet och idédebatten i vårt land, de är också en enorm kunskapsbank och
mycket av det som skrivs i dem om kultur- och samhällsfrågor får starkt inflytande långt utanför de egna sidorna. Vi arbetar för att göra denna grupp av tidskrifter mer känd och synliggjord för en bred målgrupp. FSK tillvaratar även tidskrifternas intressen genom kontakt
med myndigheter och andra som påverkar den marknad vi alla verkar inom.
Vi har över hundra medlemstidskrifter och de är av mycket varierande slag. Allt från ekonomiskt relativt framgångsrika tidskrifter med förhållandevis höga upplagor till mycket små tidskrifter som drivs helt med ideella krafter. Ändå har de många gemensamma intressen
och problem. För oss är det självklart att värna om de mycket små tidskrifterna – alla är små i början och tillväxten av nya tidskrifter måste underlättas på olika vis. Ingen fråga är heller för
liten för att behöva en egen tidskrift, det är så diskussionen utvecklas och kunskap skapas. Det är ofta också där som nya skribenter skolas.
Behovet av en gemensam röst utåt och en samordnande kraft som kan samla och sprida kunskap om hur tidskrifter kan utvecklas och utformas är större än någonsin.
Teknikutvecklingen går snabbt och marknaden för tidskrifter är svår för den enskilde att överblicka.

FSK arbetar för:
1. att främja svenska kulturtidskrifters spridning och kunskap om dem, samt att tillvarata våra medlemmars intressen
2. att föra medlemstidskrifternas talan vid kontakter med myndigheter och organisationer, samt eftersträva rollen som remissinstans för kulturtidskrifterna i angelägna frågor
3. att bevaka medlemmarnas upphovsrättsliga intressen och vid behov agera företrädare
4. att undersöka och sprida kunskap om hur tidskrifter kan utvecklas och utformas
5. att representera medlemstidskrifterna i internationella frågor.